2. Základní povinnosti žáka


 
Základní povinnosti žáka

1. Poctivé studium, zdvořilé a skromné chování je nejen základní povinností, ale věcí cti každého žáka školy. Žák se podílí na zodpovědnosti za své studium a studijní výsledky.
2. Základní povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin. Opakované pozdní příchody do vyučovacích hodin budou posuzovány a trestány jako porušování školního řádu. Žák je povinen zúčastňovat se vyučování všech povinných a volitelných předmětů. Pokud si zvolí nepovinný předmět, stává se pro něj docházka do tohoto předmětu povinnou, odhlásit se z výuky nepovinného předmětu v daném školním roce nelze.
3. Žák respektuje pokyny všech pedagogických a správních zaměstnanců školy.
4. Žák je povinen do tří dnů oznámit třídnímu učiteli jakoukoliv změnu osobních údajů.
5. Na začátku každé vyučovací hodiny hlásí služba vyučujícímu nepřítomné žáky.
6. Nepřijde-li vyučující do vyučování, ohlásí to žákovská služba do pěti minut po zahájení vyučování v sekretariátu školy. Ustanovení služby ve třídách a její povinnosti jsou v pravomoci třídního učitele.
7. Ve třídě nemění žáci bez souhlasu vyučujícího zasedací pořádek.
8. Žák je povinen přezouvat se po vstupu do školní budovy v šatně. V průběhu vyučování žák neopouští areál gymnázia, ve volných hodinách a o přestávkách se zdržuje v areálu gymnázia. Areál gymnázia smí opustit po písemném nebo ústním souhlasu třídního vyučujícího nebo ředitele školy.
9. Žák je povinen sledovat informační systém školy pro žáky, tj. především rozvrh suplování a pokyny a sdělení vyučujících, zveřejněné na monitorech a nástěnkách ve škole a na webových stránkách školy.
10. Žák je povinen dodržovat pravidla práce s notebooky a chráněným softwarem, nesmí porušovat autorská práva.
11. Žák je povinen ohlásit bezprostředně svůj úraz, ke kterému došlo v průběhu vyučování, a to vyučujícímu dané hodiny nebo vyučujícímu vykonávajícímu dozor v areálu gymnázia nebo na sekretariátě školy.
12. Zletilý žák je povinen:
a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými v § 3 školního řádu,
c) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.
13. Žákům je zakázáno:
a) kouřit (papírové a elektronické cigarety) v budovách a areálu školy, ve vzdálenosti 1 km od školy i při činnostech organizovaných školou mimo sídlo školy,
b) přinášet do školy nebo na činnosti organizované školou, distribuovat nebo zneužívat ve škole alkoholické a jiné zdraví škodlivé či návykové látky,
c) šikanovat spolužáky a tolerovat projevy šikany či rasismu,
d) poškozovat svým chováním či jednáním kohokoli druhého (zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem),
e) poškozovat úmyslně majetek školy i svých spolužáků,
f) zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni uzavřít u libovolné pojišťovny pojistku odpovědnosti za škodu. V případě nesplnění této povinnosti jsou povinni uhradit náklady na opravu poškozeného majetku školy, a jestliže není možné opravu provést, jsou povinni okamžitě uhradit způsobenou škodu ve výši nákladů na znovupořízení znehodnoceného předmětu,
g) používat v průběhu vyučovacích hodin mobilní telefony (ty musí být v průběhu vyučovací hodiny vypnuté), dále pořizovat jakékoli audio či video nahrávky, používat jakékoli  fotoaparáty, hudební přístroje se sluchátky,
h) při práci s internetem na notebooku v průběhu vyučovacích hodin používat pouze ty webové adresy nebo programy, které oznámí vyučující. Je zakázáno v průběhu vyučovací hodiny posílat e-maily, chatovat a posílat pomocí internetu sms zprávy,
ch) žák nesmí mít ve svém notebooku nainstalován žádný nelegální software.

Nedodržování povinností uvedených v bodě 2 odst. 1-13 a prohřešky žáků proti bodu 2 odst. 13 tohoto školního řádu jsou postihovány kázeňskými opatřeními podle § 31 školského zákona, podle § 10 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři a podle § 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.