Přijímací řízení


 

Přijímací řízení do 1. ročníku ve školním roce 2015/2016 - zahájení studia od čtvrtku 1. září 2016

Podmínky pro přijetí ke studiu
Přijati ke studiu do 1. ročníku od čtvrtku 1. září 2016 budou studenti, kteří se zúčastní přijímacích zkoušek v pátek 15. dubna 2016 a na základní škole dosáhli ve 2. pololetí 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy průměrného prospěchu do 1.5 včetně.
U studentů, kteří nedosáhli shora uvedého průměru, budou jejich předpoklady ke studiu posuzovány individuálně.
Přijímací zkoušky se konají z českého jazyka a matematiky.
Zájemci z řad uchazečů o studium se na základě svého rozhodnutí mohou zúčastnit rozhovoru v anglickém jazyce. Tento rozhovor s přijímacími zkouškami nesouvisí. Zájemci si pouze ověřuji své komunikační kompetence v anglickém jazyce.


Ostrava-Hrabůvka, dne 29. listopadu 2015
Marek Šimoňák,
ředitel školy

Termín písemných přijímacích zkoušek pro čtyřletá gymnázia je stanoven na pátek 15. dubna 2016.
Náhradní termín je stanoven na pátek 13. května 2016.


Přihláška ke studiu ve formátu PDF (prázdná) ke stažení zde.
Přihláška ke studiu ve formátu Excel (prázdná) ke stažení zde.
Přihláška ke studiu ve formátu Excel (Gymnázium EDUCAnet Ostrava 1. škola - předvyplněná) zde.
Přihláška ke studiu ve formátu Excel (Gymnázium EDUCAnet Ostrava 2. škola - předvyplněná) ke stažení zde.

Přijímací řízení
V rámci přijímacího řízení se budou konat přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Jednotné testy vytvořené pro všechny střední školy s maturitou proběhnou písemnou formou. Bude využito jednotných testů vytvořených společností Cermat z předmětů Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura v rozsahu učiva podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Kritéria pro přijetí ke studiu si naše škola ovšem nastaví zcela samostatně bez ohledu na výsledek u přijímacích zkoušek a doporučení společností Cermat, potažmo krajského úřadu.
Pro jednotné přijímací zkoušky formou testů do 1. ročníku jsme se rozhodli proto, aby si žáci již od počátku svých studií přivykli na formu testování, která je čeká při středoškolském a vysokoškolském studiu, ale také např. při výběrovém řízení při vstupu do zaměstnání.
V rámci přijímacího řízení kromě testů z českého jazyka a matematiky uchazeči dále vyplní informativní dotazník v elektronické podobě v anglicko-české verzi.
Studenti přihlášeni k přijímacímu řízení si s sebou vezmou notebook, tablet, případně chytrý telefon (nemají-li tuto možnost, bude jim zapůjčen školní notebook).
Od října 2015 na našem gymnáziu probíhá "Nultý ročník pro deváťáky", který připravuje žáky 9. tříd na přijímací zkoušky na střední školu z českého jazyka a matematiky a prohlubuje jejich znalosti v angličtině. Zájemci o 0. ročník se mohou přihlásit a zapojit do všech tří kurzů (český jazyk, matematika, angličtina) průběžně během měsíce října, listopadu, prosince, ledna a února, kdy si ověří nebo doplní svou připravenost k přijímacím zkouškám a ke studiu na střední škole.
S veškerými nejasnostmi a otázkami se obracejte na ředitele školy, který Vám je rád zodpoví (Marek Šimoňák, marek.simonak@educanet.cz, +420 774 073 316).

Poučení:
Dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu má účastník řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a to v termínu od 23. března 2016 do 24. dubna 2016.
Účastník řízení je rovněž oprávněn dle § 38 odst. 1 správního řádu nahlížet do spisu.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podle § 60a odst. 6 školského zákona odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Ostrava-Hrabůvka, dne 10. listopadu 2015
Marek Šimoňák, ředitel školy
 
Ve školním roce 2016/2017 přijmeme do studijního oboru gymnázium denní 79-41-K/41 (čtyřletý studijní cyklus pro absolventy 9. tříd) maximálně 56 uchazečů (2 třídy)

dělené hodiny:
cizí jazyky
český jazyk a literatura
estetická výchova (hudební a výtvarná výchova)
informatika a výpočetní technika
matematika
tělesná výchova (koedukovaná výuka)
 
Školní vzdělávací program našeho gymnázia je k dispozici všem zájemcům o studium v ředitelně školy.