Školní řád 

Tento školní řád byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 31. srpna 2015 a dne 18. června 2015 Školskou radou.
Účinnost školního řádu: od 1. září 2015

Marek Šimoňák
ředitel školy

Článek 1
Práva žáka - naleznete zde

Článek 2
Základní povinnosti žáka - naleznete zde

Článek 3
Absence žáka, omlouvání nepřítomnosti - naleznete zde

Článek 4
Provozní a vnitřní řád školy - naleznete zde

Článek 5
Klasifikační řád - naleznete zde

Článek 6
Klasifikace chování - naleznete zde

Článek 7
Výchovná opatření - naleznete zde

Článek 8
Klasifikace ve vyučovacích předmětech - naleznete zde

Článek 9
Klasifikace a hodnocení žáků s vývojovými poruchami - naleznete zde

Článek 10
Práva a povinnosti zákonných zástupců - naleznete zde

Článek 11
Závěrečná ustanovení - naleznete zde