Angličtina

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Grammar - Modal Verbs with Past Participle

Email Tisk PDF

Modální slovesa s minulým infinitivem

 

Vazba modálních sloves s tzv. minulým infinitivem (have + trpné příčestí, např. have been, have gone) vyjadřuje přesvědčení mluvčího o daném minulém ději. Můžeme jej přeložit pomocí způsobového slovesa nebo příslovce (možná, jistě, určitě, pravděpodobně, asi apod.). Mluvčí se nevyjadřuje o samotném ději, který již proběhl, ale o svém názoru na jeho možnost, pravděpodobnost.

 

MUST + minulý infinitiv – určitě, jistě, zřejmě musel

Vyjadřujeme jím naši jistotu, přesvědčení, že se nějaký minulý děj stal.

Peter must have passed the exam.

Petr tu zkoušku určitě složil.

I must have left it at home.

Určitě jsem to zapomněl doma.

 

NEEDN’T + minulý infinitiv

Vyjadřuje, že jsme něco udělali, ale nemuseli jsme, nebylo to třeba. Zbytečnost někdy přechází ve výčitku.

Peter needn´t have passed the test.

Peter tu zkoušku dělat nemusel

You needn’t have got up so early.

Nemusel jsi vstávat tak brzy. (Ale vstal jsi.)

You needn´t have spent it all at once.

Nemusel jsi to všechno utratit.

 

CAN’T + minulý infinitiv – určitě ne, jistě ne, přece nemohl

Je opakem MUST + minulý infinitiv, vyjadřuje naši jistotu, že se nějaký děj v minulosti nestal. CAN se používá pouze v řečnických otázkách.

Peter can’t have passed the exam.

Petr tu zkoušku určitě nesložil.

I can´t have left it on the bus.

Přece jsem to nemohl nechat v autobuse

 

COULD/MAY/MIGHT + minulý infinitiv – mohl, možná že

Vyjadřuje přesvědčení o možnosti. COULD často vyjadřuje mírné zklamání z neuskutečněného děje, MIGHT pak ostřejší výčitky. COULD a MIGHT mohou také vyjadřovat úlevu, že něco naštěstí nenastalo.

Petr could have passed the test.

Petr mohl tu zkoušku složit.

I could have lost it on the bus.

Je možné, že jsem to ztratil v autobuse

You could have told us you were coming.

Mohls jsi nám říct, přijedeš.

You might have asked at least.

Mohl ses alespoň zeptat.

You might/could have hurt yourself.

Mohl ses poranit. (Naštěstí ses neporanil.)

 

SHOULD/OUGHT TO + minulý infinitiv – měls

Vyjadřuje naši lítost nebo výčitku, že k ději nedošlo.

You should have told me.

Měl jsi mi to říct. (Ale neřekl.)

You shouldn´t have given him that knife.

Neměls mu dávat ten nůž. (Jak si jen mohl.)

 

WOULD + minulý infinitiv – byl by

Peter would have passed the test.

Peter by býval ten test složil.

It would have been better.

Bylo by to lepší.

Navigace: 4. ročník Relationships Grammar - Modal Verbs with Past Participle