Webové stránky výchovného poradce

Volba povolání není jednorázový akt, ale složitý celoživotní proces. S volbou povolání úzce souvisí pojem profesionální zralosti. Někteří mladí lidé jsou profesionálně zralejší - umí lépe plánovat, jsou vyspělejší a lépe informovaní než jiní lidé. To jim umožňuje moudřeji a perspektivněji rozhodovat o volbě povolání. Je pravděpodobné, že tito mladí lidé pak dosáhnou také úspěšnější a uspokojivější kariéry než lidé nezralí. Z této skutečnosti vyplývá, že by bylo chybou nechávat volbu povolání až na poslední chvíli těsně před maturitou. Již během studia střední školy by si měl člověk uvědomit, které předměty jej baví a ve kterých má dobré výsledky. Správné volbě vysokoškolského oboru napomáhá také přiměřené sebehodnocení - tzn., že člověk dobře zná sám sebe, své schopnosti a své silné i slabé stránky. K tomu přispívá i zapojení studenta do zájmových kroužků, které napovídají, ve kterých oblastech činnosti by mohly spočívat studentovy schopnosti a dále také rozvoji těchto schopností napomáhají. Posledním důležitým prvkem je také vědomí, že si student sice vybírá určitý obor, ale studium tohoto oboru není cílem snažení, nýbrž jen přechodem k určitému povolání. A jak toto povolání vypadá, co je jeho náplní, by si měl student při volbě oboru uvědomovat. Proto je dobré, když jsou žáci dobře obeznámeni se světem práce, znají blíže klady i zápory jednotlivých povolání a jsou informovaní o obsahu a nárocích studia.

Podle Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy je kladen největší důraz na znalosti jazyků, na dobré komunikativní schopnosti a v neposlední řadě i na právní povědomí studentů. Není důležitý nejvyšší dosažený titul, ale odpovídající stupeň vzdělání pro danou práci. Zaměstnavatelé pak u svých zaměstnanců nejvíce oceňují ochotu dále se učit.

Zajímavé stránky má Informační systém ISA, který Vám nabízí pomoc při hledání Vaší vzdělávací a kariérové cesty. Najdete zde nejen nabídku škol a oborů vzdělávání, ale i profesionálně zpracované analýzy o potřebách trhu práce a ukázky reálných pracovních prostředí, které Vám mohou volbu studia usnadnit. Radu zde najdete i tehdy, máte-li vážné studijní problémy nebo Vám dokonce hrozí odchod ze školy.  
>> více zde!

Informační systém ISA

Informace pro studenty ve školním roce 2010/11

• Odkazy na webové stránky nejčastěji volených VŠ:

1. Ostravská univerzita: www.osu.cz
2. Slezská univerzita, Opava: www.slu.cz
3. Univerzita Palackého v Olomouci: www.upol.cz
4. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně: web.utb.cz
5. Masarykova univerzita v Brně: www.muni.cz
6. Univerzita Karlova v Praze: www.cuni.cz
7. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: www.vsb.cz
8. VŠE Praha: www.vse.cz
9. Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně: www.vfu.cz
10. České vysoké učení technické v Praze: www.cvut.cz
11. Vysoké učení technické v Brně: www.vutbr.cz
12. Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně: www.mendelu.cz
13. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze: www.vscht.cz
14. Akademie múzických umění v Praze: www.amu.cz
15. Akademie výtvarných umění v Praze: www.avu.cz
16. Janáčkova akademie múzických umění v Brně: www.jamu.cz
17. Univerzita obrany v Brně: www.unob.cz
18. Policejní akademie ČR v Praze: www.polac.cz

• Většina vysokých škol organizuje dny otevřených dveří, které najdete na internetových stránkách jednotlivých fakult nebo na adrese http://www.tutor.cz/dny-otevrenych-dveri-vs
• Koncem října probíhá v Brně Veletrh pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS, kde se můžete seznámit s nabídkami veřejných a soukromých vysokých škol i vysokých škol ze zahraničí a vyslechnout si přednášky o studiu na těchto školách: www.gaudeamus.cz
• Pokud se budete hlásit na některý velmi atraktivní obor, můžete zvážit účast na přípravném kurzu organizovaném některou agenturou (Tutor, Sokrates apod.), více na: http://tutor.cz/ a na www.sokrates.cz
• Většina vysokých škol dnes nahrazuje přijímací zkoušky Národními srovnávacími zkouškami (NSZ). Na NSZ se studenti přihlašují sami (pokud VŠ, na kterou se hlásí, tuto zkoušku požaduje) a kromě toho si podávají přihlášky na vysoké školy. Pro některé fakulty je účast na NSZ povinná, jiné přijímají na základě dobrého výsledku nebo ho přičtou jako bonifikaci. Zkoušky probíhají v šesti termínech z předmětů: Obecné studijní předpoklady (OSP), Základy společenských věd (ZSV), Matematika (MAT), Biologie (Bi), Fyzika (Fy), Chemie (Ch), Angličtina (AJ), Němčina (NJ), Francouzština (FJ). Bližší informace: http://scio.cz/in/2vs/nsz/terminy.asp
• Společnost Scio nabízí přípravné kurzy na Národní srovnávací zkoušky a další materiály. Bližší informace na: www.scio.cz
• Většina fakult Masarykovy univerzity nepoužívá testy Scio, ale vlastní Testy studijních předpokladů – TSP. Ukázky můžete najít na stránkách jednotlivých fakult.
• Jak se dostat na vysokou školu – elektronická příručka: http://www.jaktak.cz/rychla-prirucka/vysoka-skola.htm
• Studijní a informační server o vysokých školách: http://www.primat.cz/
• Atlas školství ...kam na školu

PRIMAT.CZ


CITÁT


NAJDI SI ČAS NA PŘÁTELSTVÍ – JE TO CESTA KE ŠTĚSTÍ.

NAJDI SI ČAS NA SNĚNÍ – ZAPŘÁHNEŠ HVĚZDY PŘED SVŮJ VŮZ.

NAJDI SI ČAS MILOVAT A BÝT MILOVÁN – JE TO VÝSADOU BOHA.

NAJDI SI ČAS A ROZHLÉDNI SE KOLEM SEBE – DEN JE KRÁTKÝ, NENÍ V NĚM MÍSTA PRO SOBECTVÍ.

NAJDI SI ČAS NA SMÍCH – JE HUDBOU DUŠE.

STAROANGLICKÝ TEXT